ความยั่งยืน

พิมพ์

การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

ธนาคารมีเป้าหมายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและ มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันขององค์กรและพนักงาน