ความยั่งยืน

พิมพ์

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน

       ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ อีกทั้งเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ นอกจากนี้ธนาคารปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกัน การแบ่งแยก การหน่วงเหนี่ยว หรือการจำกัดซึ่งสิทธิ์แก่บุคคล อันได้แก่ลูกค้า พนักงาน ฯลฯ เป็นต้น และมีมาตรการ ขั้นตอนคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน