ความยั่งยืน

มิติสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ อีกทั้งเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต ...

ดูทั้งหมด

การดูแลพนักงาน

ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้บริหารอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนตามผลงานที่พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติได้จริง โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งมีการนำผลกา ...

ดูทั้งหมด

การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

ธนาคารมีเป้าหมายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและ มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของ ...

ดูทั้งหมด

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ธนาคารใส่ใจดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมีความเหมาะสม และมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสุขภาวะของพนักงาน และป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อ ...

ดูทั้งหมด