ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการนำร่องพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการนำร่องพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตาก ผ่าน 3 โครงการย่อย ได้แก่

- โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ และโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- โครงการพัฒนาครูของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
- โครงการจัดหาครูให้กับโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โครงการต่างๆ ดังกล่าวทำให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและสมอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ มีทุนทางปัญญา เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถช่วยตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุขในสังคม

ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ขยายผลโครงการ ด้วยการดำเนินโครงการติดตามการเรียนการสอนของครูภาษาไทย เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียน