ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการชมรมกรุงไทยอาสา (KTB Volunteers Club)

โครงการชมรมกรุงไทยอาสา (KTB Volunteers Club)

ด้วยธนาคารมีเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างจิตสำนึกของการ “ให้” ไปสู่พนักงาน ในปี 2550 ธนาคารจึงได้จัดตั้ง ชมรมกรุงไทยอาสาขึ้นเพื่อให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ มากมาย เช่น โครงการแลกความรู้และอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการอาสาสร้างความสุข เสริมความรู้ให้แก่ผู้อยู่ในถิ่นห่างไกลและผู้ด้อยโอกาสกรุงไทย  โครงการร่วมใจปลูกปะการังฯ โครงการเติมฝันแต้มสีจากพี่สู่น้อง กิจกรรทำโป่งเทียม กิจกรรมสร้างฝายถวายในหลวง กิจกรรมตลาดนัดน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน รวมถึงกิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพนักงานจะได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นสังคมที่ดีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าด้านจิตใจให้กับตัวเอง สร้างสมดุลให้ชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอก