ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการ "กรุงไทย Growing Green"

โครงการ "กรุงไทย Growing Green"
ธนาคารมุ่งสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในใจของพนักงาน ทุกระดับรวมถึงครอบครัว จนกลายเป็น “วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)” อาทิ ให้พนักงานนำความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ประกอบกับส่งเสริมแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ให้เป็น Green School รวมถึงการขยายผลสู่กิจกรรมปลูกธรรมชาติในโครงการปลูกต้นกล้าความดี..ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการสร้างทุนทางปัญญาให้มีความต่อเนื่องและขยายผลสืบไป