ความยั่งยืน

พิมพ์

สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

           ธนาคารให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ  พลานามัย ปัญญาและจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนถึงสังคมได้  และกีฬาก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับทั่วกันว่า ช่วยให้บุคคลเกิดจิตสำนึกในการดำรงชีวิตอย่างมีวินัย มีคุณค่า มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว เป็นรากฐานที่ดีของสังคม และชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมิอาจละเลยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านกีฬาไปได้

 

 

 

             ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว โดยมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น  157.5 ล้านบาท