ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานจากทั้งในและต่างประเทศ เพราะเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ด้วยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม  ลดมลภาวะ และลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ธนาคารมีนโยบายประหยัด ใช้พลังงานทดแทน และรักษาสภาพแวดล้อมด้านอื่นอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัว เช่น ปิดไฟ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 


คุณพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมพนักงานจิตอาสา 63 คน ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2557 สำหรับพนักงานทั่วไป ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และปลูกต้นลานจำนวน 100 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557