ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

         จาการที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์การศึกษา อาคารเรียน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ธนาคารจึงได้เริ่มดำเนิน “โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบันเพื่อมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีผลคะแนนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน ตลอดจนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามที่ธนาคารกำหนด โรงเรียน ละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาทต่อปี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไขใดๆ

 

 

     โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการขยายผลโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี
2. เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนเกิดความมานะพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้      ซึ่งจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของโรงเรียนในโครงการ”กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน”
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับธนาคารกรุงไทย
4. เพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้แก่ประเทศชาติ