ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
      

"กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว" เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2560 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ