ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน" ครั้งที่ 2/2557

โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน" ครั้งที่ 2/2557


นางพรหมมัฏมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้บริหารนำคณะเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ“กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน” ครั้งที่ 2/2557 โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอัมพวันวิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน พร้อมพี่เลี้ยงจิตอาสารวมจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและฟังบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557