ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ

โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ

 

เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ด้านอาชีพและด้านสังคม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและสมาชิกในชุมชน
 
 
โดยที่ธนาคารร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ นำโมเดลของมูลนิธิดังกล่าวข้างต้นมาเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการฯ มีโรงเรียนบ้านเวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี ภายใต้งบประมาณ   860,000.- บาท  ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก
 
1. การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการฝึกอบรมทางการเกษตร       
2. จัดตั้งแปลงธุรกิจการเกษตร
3. การจัดตั้งกองทุนธุรกิจสำหรับนักเรียน
4. การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อทำธุรกิจสำหรับครอบครัวที่ยากจน
5. การฝึกอบรมครู
6. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน
 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินโครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ ให้แก่โรงเรียนบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับเกียรติจากนางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และผู้บริหารธนาคารกรุงไทยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนและสมาชิกในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน