ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการสานทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาอาชีพ

โครงการสานทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาอาชีพ

                      โครงการสานทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่งต่อยอดจาก ”กรุงไทย ยุววาณิช” และ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจจริงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการคัดเลือกจากทีมที่เข้าประกวดตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน กว่า 200 โครงการ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-56) และสอบถามความต้องการการสนับสนุนจากธนาคาร (ด้าน Financial Management, Marketing และ Knowledge & Innovation) ซึ่งในเบื้องต้น มีทีมที่ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้จริงและให้ความสนใจ ขอเข้ารับการสนับสนุนจากธนาคาร ทั้งสิ้น 50 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ ในการจัดอบรม สัมนา และสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจ กับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกลุ่ม S-SME
 

 
 

                       ตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประจำภาคปี 2555 ได้แก่ บริษัท ข้าวบ้านฉัน 2555 จากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ เป็นการผลิต และจำหน่ายข้าวมอลต์ ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ได้ขยายผลไปยังกลุ่มแม่บ้าน โนนสำราญ ตำบลห้วยหิน อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์
 

 
 

                   ตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2556 ได้แก่ ม่านกกดุง พิชิตโลกร้อน จากโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัด อุดรธานี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากวุฒิสภาตามโครงการ “เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาให้เป็นม่านบังแดด โดยใช้การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับนวัตกรรมใหม่ ๆ