ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขาดโอกาส

โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขาดโอกาส

ธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วทุกภูมิภาค เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน ธนาคารเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน ด้วยการสนับสนุนเงินให้โรงเรียนสร้างผลผลิตเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน และผลผลิตส่วนที่เกินจะนำไปหารายได้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป
 

 

 

 

 ในปี 2555 ทีมงานฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคมได้ร่วมกับสำนักงานเขตและสาขาแม่สอด เดินทางสำรวจโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตากพร้อมกับมอบเงินสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนที่เด็ก นักเรียนประสบภาวะทุพโภชนาการจำนวน 10 แห่งและในปี 2556 ได้มีการติดตามประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการ สนับสนุน พร้อมทั้งมีการมอบทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 36 โรงเรียน

 

ธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน 46 โรงเรียน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,472,000 บาท ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ ถึง 11 โรงเรียน เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้คนในพื้นที่