ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการ "KTB องค์กรต้นแบบ CSR ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย"

โครงการ "KTB องค์กรต้นแบบ CSR ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย"

 

ธนาคารกรุงไทยได้รับคัดเลือกจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็นองค์กรต้นแบบให้แก่สถาบันและองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนำแนวคิดและวิธีการด้านการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อความเป็นบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากบทบาทของการเป็นบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งยังถือเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ “KTB องค์กรต้นแบบ CSR ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” นี้ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ คือ
  • โครงการ “กรุงไทย อาสา”
  • โครงการ “กรุงไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม”
  • โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล

โครงการ “กรุงไทย อาสา”
โครงการ “กรุงไทย อาสา” หรือ KTB Volunteer รวมกลุ่มพนักงานไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน การแบ่งปันความรู้ด้านธนาคาร และการเงินให้กับโรงเรียนในชุมชน

โครงการ “กรุงไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม”
การก่อสร้างอาคารสำนักงานของธนาคารมุ่งใช้วัสดุก่อสร้างและการตกแต่งภายในที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน จนส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานจากทั้งในและต่างประเทศ  และธนาคารยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่นการกำจัดน้ำเสีย การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน และยังสนับสนุนสินเชื่อสวัสดิการให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์ NGV เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

โครงการ “KTB เยาวชนคนรักบอล”
มุ่งเน้นที่การสร้างทุนทางปัญญา สนับสนุนการศึกษา หาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และรวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา

กิจกรรมฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องให้กับเยาวชน นอกจากจะสร้างทักษะความรู้ในกีฬาฟุตบอลแล้ว ยังช่วยให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด ร่วมสร้างฐานรากของสังคมให้มั่นคงสืบไป