ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการ CSR Kids Camp

โครงการ CSR Kids Camp

                ในปัจจุบันการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งในทางวิชาการและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีทั้งทางความรู้ อารมณ์ สังคมและการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัวให้กับบุตรหลานธนาคารจึงมีการจัดโครงการ KTB CSR KIDS CAMP สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สิ่งแวดล้อม ดนตรี รวมถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงานเพื่อท่องเที่ยวโลกกว้าง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและรับรางวัลกิจกรรมคนเก่ง ดังนั้นธนาคารจึงได้จัดโครงการ    KTB CSR KIDS CAMP สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1, 2, 3) และประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4, 5, 6)   เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับบุตรหลานพนักงานเพื่อจะนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 


         โดยในปี 2557 ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดกิจกรรม KTB CSR KIDS CAMP ครั้งที่ 2/2557 โดยครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุตรพนักงานที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน วังดุมเมาท์เทนแคมป์จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ มุณีจันทร์  ผู้จัดการสำนักงานเขตกาญจนบุรีบมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน    ทดแทน การทำฝายในหลวง เป็นต้น เพื่อให้บุตรพนักงาน รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ชีวิตเมื่อไม่มีพลังงาน และตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20-22 ตุลาคม 2557