ความยั่งยืน

โครงการ CSR

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

"กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว" เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2560 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน ...

ดูทั้งหมด

โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเน ...

ดูทั้งหมด

สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

ธนาคารให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย ปัญญาและจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนถึงสังคมได้ และกีฬาก็เป็ ...

ดูทั้งหมด

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

จาการที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์การศึกษา อาคารเรียน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ธ ...

ดูทั้งหมด

โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” (KrungThai Young Enterprise Awards 2559)

ธนาคารดำเนินการมา 14 ปี (2545-2558) ภายใต้คำขวัญ “กรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรว ...

ดูทั้งหมด

โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน" ครั้งที่ 2/2557

นางพรหมมัฏมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้บริหารนำคณะเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ“กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน” ครั้งที่ 2/2557 โดยนำนักเรียนจากโรงเรียน ...

ดูทั้งหมด

โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ

เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ด้านอาชีพและด้านสังคม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยที่ธนาคารร่ ...

ดูทั้งหมด

โครงการ กรุงไทยหัวใจสีเขียว

นางพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับพนักงาน ครั้งที่ 1/2557” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ ...

ดูทั้งหมด

โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน"

ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ โดยนำบุตรหลานพนักงาน บริษัทในเครือ ลูกค้า และนักเรียนโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน ...

ดูทั้งหมด

โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานจากทั้งในและต่างประเทศ เพราะเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ด้วยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะ และลดกา ...

ดูทั้งหมด