ความยั่งยืน

พิมพ์

KTB Startup ข้อปฎิบัติและแบบฟอร์ม Business Canvas Model

KTB Startup ข้อปฎิบัติและแบบฟอร์ม Business Canvas Model

 

ข้อปฎิบัติในการส่ง Business Model Canvas

1.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  Business Model Canvas  >> คลิกที่นี่<<

2.       จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตามหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ

          โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น ประเภทตามด้วยรหัสทีม ตัวอย่างเช่น Ido60YE1000, Idea60YE1000 แล้ว Save เป็น pdf.

3.       ส่งมาที่  dept.cse@ktb.co.th   โดยตั้ง Subject   “ส่ง Business Model Canvas ประเภทตามด้วยรหัสทีม" ตัวอย่างเช่น  

          "ส่ง Business Model Canvas Ido60YE1000"  ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

4.       เมื่อผู้สมัครส่ง Business Model Canvas แล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

5.       หากผู้สมัครไม่จัดส่ง Business Model Canvas ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารอบถัดไป

โดยจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560