ความยั่งยืน

พิมพ์

ประกาศผลการตัดสิน ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ประกาศผลการตัดสิน ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ผลการตัดสิน

การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

 

 

           ตามที่ ธนาคารกรุงไทย จัดประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 โดยดำเนินการตัดสินรางวัลและคัดเลือกผลงานเพื่อร่วมแสดงนิทรรศการ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  มีรายละเอียด ดังนี้
 

 

1.แนวเรื่อง “ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 

 

 

รางวัลยอดเยี่ยม

 

นายทรงฤทธิ์  เหมือยพรม

ผลงานชื่อ "คำสอนพ่อ หมายเลข 2"

รางวัลที่ 1

 

นายพายุ  เกิดพุฒ

 

ผลงานชื่อ

 

"พ่อ . . มองเห็นเราอยู่เสมอ"

 

รางวัลที่ 2

 

นายชญานิน  กวางแก้ว

 

ผลงานชื่อ

 

"มหัศจรรย์"

 

รางวัลที่ 3

 

นายชำนาญ  ปรางสุข

 

ผลงานชื่อ

 

"พลังแห่งศรัทธา บารมี"

 

 

นายสุพร  แก้วดา

 

ผลงานชื่อ

 

"พ่อของแผ่นดิน"

 

 

นายสุภชัย  นาทีชัยชนะ

 

ผลงานชื่อ

 

"หนึ่งในดวงใจของปวงประชา"

 

 

นายสุรเดช  วัฒนาประดิษฐชัย

 

ผลงานชื่อ

 

"ฝนหลวง"

 

ร่วมแสดง

 

นายพินิตย์   พันธประวัติ

 

ผลงานชื่อ

 

"คู่พระบารมี"

 

 

นายณรัชต์  กลิ่นสุดใจ

 

ผลงานชื่อ

 

"แสงของพ่อส่องใจเรา"

 

 

นายณรงค์ชัย  สิทธิวัฒนาพร

 

ผลงานชื่อ

 

"พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญู"

 

 

นายธนพล  ขวัญทองยิ้ม

 

ผลงานชื่อ

 

"ความสุขในชนบทใต้"

 

 

นายปัญญา  บัวสุดตา

 

ผลงานชื่อ

 

"ชีวิตที่พอเพียง"

 

 

นายมานะชัย  วงษ์ประชา

 

ผลงานชื่อ

 

"แผ่นดินอีสาน พออยู่พอกิน ด้วยพระบารมีพ่อหลวง แม่หลวง" 

 

 

นางสาวยามีล๊ะ  หะยี

 

ผลงานชื่อ

 

"พระราชกรณียกิจ...ของพ่อ"

 

 

นายรวีพล  ประดิษฐ

 

ผลงานชื่อ

 

"ฝนหน้าแล้ง"

 

 

นายวุฒิชัย บุญยิ่ง

 

ผลงานชื่อ

 

"แผนที่ของพระองค์"

 

 

นายสุกิจ  ชูศรี

 

ผลงานชื่อ

 

"แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"

 

 

นายฮาซัน  ดราโอะ

 

ผลงานชื่อ

 

“คุณค่า”

 

2. แนวเรื่อง “ศิลปกรรมกรุงไทย”

 

 

     

รางวัลยอดเยี่ยม

 

นายประดิษฐ์  ตั้งประสาทวงศ์

 

ผลงานชื่อ

 

"จากคำสอนพระพุทธ หมายเลข 8"

 

รางวัลที่ 1 

 

นายกรณิศ  พ่วงพันสี

 

ผลงานชื่อ

 

"คลื่นสัญญาณสุข หมายเลข 2"

 

รางวัลที่ 2

นายนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส

 

ผลงานชื่อ

 

"เพลงปลาตะเพียน"

 

รางวัลที่ 3 

นายณัฐิวุฒิ  พวงพี

 

ผลงานชื่อ

 

"ไหม้ - รัก (4)"

 

 

นายเทพพงษ์  หงษ์ศรีเมือง

 

ผลงานชื่อ

 

"บ้านของคนสร้างบ้าน"

 

 

นายพงศ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน

 

ผลงานชื่อ

 

"เจริญเติบโต 1/2017"

 

 

นายพรสวรรค์  นนทะภา

 

ผลงานชื่อ

 

"ความเจริญงอกงามในวิถีพอเพียง (2)"

 

 

นายพินิจ  มิชารี

 

ผลงานชื่อ

 

"ซากความศิวิไลซ์ หมายเลข 4"

 

 

นายสุรเดช  วัฒนาประดิษฐชัย

 

ผลงานชื่อ

 

"เด็กหญิง หมายเลข 1"

 

ร่วมแสดง

นางสาวกูซอฟียะฮ์  นิบือซา

 

ผลงานชื่อ

 

"สัมพันธภาพ"

 

 

นายจงจิตร  มูลมาตย์

 

ผลงานชื่อ

 

"จม" กับ "กิเลส" 2"

 

 

นายจรัญ  พานอ่อนตา

 

ผลงานชื่อ

 

"ไม่มีชื่องาน"

 

 

นายจักรี  คงแก้ว

 

ผลงานชื่อ

 

"เข่ง"

 

 

นายจิรศักดิ์  อนุจร

 

ผลงานชื่อ

 

"หวนคำนึงคิดถึงผืนนา"

 

 

นายชยันต์  พลอาสา

 

ผลงานชื่อ

 

"The Guardian"

 

 

นางสาวฐิตาพร  คล้อยตามวงศ์

 

ผลงานชื่อ

 

"รูปทรงของความทรงจำ"

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  กาลจิตร์

 

ผลงานชื่อ

 

"บุญสารทเดือนสิบ อัศจรรย์แห่ง
  นครศรีธรรมราช (กุศโลบายแห่งบรรพชน)"
 
 

นายเดชวินิตย์ ศรีพิณ

 

ผลงานชื่อ

 

"รอยมีดกรีดยาง หมายเลข 1"

 

 

นายเดโช  โกมาลา

 

ผลงานชื่อ

 

"วิถีใต้ วิถีตาลโตนด"

 

 

นายไทรเติ้ล  เงาะอาศัย

 

ผลงานชื่อ

 

"วัตถุนิยมสู่ความหลงใหล"

 

 

นางสาวธนัชชา  ลีลางกูร

 

ผลงานชื่อ

 

"อายตนะทั้ง 6"

 

 

นายธนิสร  อุดมสิน

 

ผลงานชื่อ

 

"ความงามของวิถีชีวิตไทยภาคใต้ (2)"

 

 

นางสาวธันย์ชนก  ศรีสุข

 

ผลงานชื่อ

 

"ความสมดุลแห่งชีวิต"

 

 

นายนรันต์  รอดชมภู

 

ผลงานชื่อ

 

"ซากอกุศลจิต สะสม แปรผัน หมายเลข 2"

 

 

นางสาวนิชกานต์  กองสวัสดิ์

 

ผลงานชื่อ

 

"ตลิ่งริมน้ำ"

 

 

นางสาวนูรุลฟิรดาวส์  ดิง

 

ผลงานชื่อ

 

"ก่อนมกราคม"

 

 

นายปฏิพล  สุพรรณพงศ์

 

ผลงานชื่อ

 

"เมืองตะกั่วป่า"

 

 

นายประดิษฐ์  ตั้งประสาทวงศ์

 

ผลงานชื่อ

 

"จากคำสอนพระพุทธ หมายเลข 7"

 

 

นางสาวผอบพร  เจริญจิระภักดี

 

ผลงานชื่อ

 

"สัมพันธภาพแห่งความรัก หมายเลข 1"

 

 

นางสาวพรทวี  พลอยกระโทก

 

ผลงานชื่อ

 

"ความอุดมสมบูรณ์ของรูปทรงธรรมชาติ"

 

 

นางสาวภาวิณี  ตลับนาค

 

ผลงานชื่อ

 

"ความงามในความเคลื่อนไหว หมายเลข 2"

 

 

นายมงคล  โมงปันแก้ว

 

ผลงานชื่อ

 

"ทิวทัศน์ หมายเลข 1"

 

 

นายรัตน  ไวยะราบุตร

 

ผลงานชื่อ

 

"มูลมัง หมายเลข 2.2"

 

 

นายวรพล  นวลละออง

 

ผลงานชื่อ

 

"ทิพยะภาวะแห่งรูปนาม"

 

 

นายวรรษกร  คงถาวร

 

ผลงานชื่อ

 

"เริ่มต้น-ความสุข"

 

 

นายวีระพงศ์  แสนสมพร

 

ผลงานชื่อ

 

"สุนทรียภาพแห่งโครงสร้าง (28)"

 

 

นายศิวกร บัวทอง

 

ผลงานชื่อ

 

"เส้นทางแห่งจิต"

 

 

นายศิวกร บัวทอง

 

ผลงานชื่อ

 

"สัญญะในร่องรอยวิถีชีวิตภาคใต้ หมายเลข 1"

 

 

นายศุภเดช  มหามาตร

 

ผลงานชื่อ

 

"บนบ่าพ่อ"

 

 

นายสกล  มาลี

 

ผลงานชื่อ

 

"จิตรกรรมวิถีอีสาน / 2017"

 

 

นางสาวสวรส  ชาญณรงค์

 

ผลงานชื่อ

 

"ดอกไม้สำหรับคุณ"

 

 

นางสาวสายชล  กลัดปรี

 

ผลงานชื่อ

 

"มิตรภาพจากสุนัขเพื่อนรัก"

 

 

นายสิทธิพนธ์  เลาะไชยสงค์

 

ผลงานชื่อ

 

"จักรวาลในอุดมคติ"

 

 

นายสิทธิวุธ  ยาวิชัย

 

ผลงานชื่อ

 

"แสงและเงาแห่งความสุข"

 

 

นายสุกิจ  ชูศรี

 

ผลงานชื่อ

 

"งอกงามตามวิถีไทย"

 

 

นางสาวสุนันทา  ผาสมวงค์

 

ผลงานชื่อ

 

"สตะของความทุกข์"

 

 

นายสุรชัย  ดอนประศรี

 

ผลงานชื่อ

 

"ความอุดมสมบูรณ์ด้านพันธุกรรม"

 

 

นายสุวัฒน์  บุญธรรม

 

ผลงานชื่อ

 

"ร่องรอยสัญลักษณ์และรูปทรงแห่งวิถีไทย"

 

 

นางสาวอชิรญา  ศรีสมชัย

 

ผลงานชื่อ

 

"ร้าย, บริสุทธิ์"

 

 

นายอภิชาติ  โพชา

 

ผลงานชื่อ

 

"การเจริญเติบโตของชีวิต"

 

 

นางสาวอิสรีย์  บารมี

 

ผลงานชื่อ

 

"ระบำชีวิต สู่พื้นที่ว่างแห่งสภาวะจิต"

 

 

นายเอกวัฒน์  ดีโต

 

ผลงานชื่อ

 

"ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพันธ์
จากอดีตสู่ปัจจุบัน หมายเลข 6"
 

 

          * เจ้าของผลงานสามารถนำสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ สถานที่ที่ท่านส่งผลงาน ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

            ** นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 จัดแสดง ณ หอศิลป์กรุงไทย ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 3 มิถุนายน 2560 และพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

             *** เจ้าของผลงานสามารถนำสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ ณ สถานที่ที่ท่านส่งผลงาน ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560