ความยั่งยืน

พิมพ์

งานปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนทุน รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

งานปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนทุน รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

        คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร คุณพรณรงค์ ภักดีเจริญ ผู้จัดการสำนักงานเขตลาดปลาเค้า และคุณสุจินดา ดวงดี ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมคณะผู้จัดการสาขาในสังกัดสำนักงานเขตลาดปลาเค้า เข้าร่วมปฐมนิเทศมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,650,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559