ความยั่งยืน

พิมพ์

ธนาคารกรุงไทย มอบสื่อการเรียนการสอนฯ เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

ธนาคารกรุงไทย มอบสื่อการเรียนการสอนฯ เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

 

       คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ตามโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

 

       บ่ายวันเดียวกัน คุณพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม        

 

   

 

   โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน เป็นโครงการเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับผู้พิการทางการได้ยิน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยธนาคารสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2557-2559 รวมเป็นเงินจำนวน 11 ล้านบาท และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้วิจัย ออกแบบ และจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 18 สื่อ มีกำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายในปี 2560