ความยั่งยืน

พิมพ์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3
       
         ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา
เงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท
 
     การประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 (3rd Krungthai Art Awards) แบ่งการประกวดเป็น 2 แนวเรื่อง ได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงและพระราชินีที่สุดในหัวใจไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ โดยให้ผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ รวมทั้งแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทย ซึ่งสื่อถึงความเป็น “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นําพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการส่งเสริมความเป็นไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3