ความยั่งยืน

พิมพ์

งานรับมอบสื่อการสอน โครงการ สร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

งานรับมอบสื่อการสอน โครงการ สร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

         บมจ.ธนาคารกรุงไทย ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยทางทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการได้ผลิตสื่อในช่วงปีที่ 1-2  จำนวน 10 ชิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดงานรับมอบสื่อการสอนแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสื่อ และจัดการเสวนาเกี่ยวกับอนาคตสื่อทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่พิการทางการได้ยิน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

 

         โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธานเปิดการเสวนา และได้รับเกียรติจาก คุณสมยศ นิมมานเหมินทร์  ประธานมูลนิธอนุสารสุนทร เพื่อสงเคราะห์คนหูหนวกฯ คุณจิตประภา ศรีอ่อน สถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก ผู้แทนจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้แทนจากโรงเรียนโสตศึกษา 24 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมงานดังกล่าว