ความยั่งยืน

พิมพ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย และพระราชทานโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย และพระราชทานโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย

 

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ณ หอศิลป์กรุงไทย โดยทรงวาดภาพจิตรกรรม และทรงลงพระนามาภิไธยบนกรอบผ้าใบ พร้อมทั้งพระราชทานโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่ศิลปินผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย และพระราชทานของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดฯ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 9 ท่าน โดยมีประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย คุณสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย คุณวรภัค ธันยาวงษ์ พร้อมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทยให้การต้อนรับ

 

 

          โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ “กรุงไทย” โดยเริ่มดำเนินโครงการประกวดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557

        สำหรับการประกวดครั้งที่ 2 ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ธนาคารจึงได้เพิ่มหัวข้อประกวด อีก 1 หัวข้อ คือ  ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนไทย ด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยทุกมิติ โดยมีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 271 คน 363 ผลงาน

         ในการประกวดครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ผู้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดในหัวข้อ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ” คือ นายพายุ  เกิดพุฒ ผลงานชื่อ รับเสด็จ "เจ้าฟ้านักอ่าน" และจากการประกวดในหัวข้อ “ศิลปกรรมกรุงไทย” คือ นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ผลงานชื่อ “รูปทรงแห่งความสุข” โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานจากการประกวดดังกล่าว ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2559 ที่หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช