ความยั่งยืน

พิมพ์

การจัดการทรัพยากรน้ำ

การจัดการทรัพยากรน้ำ

 

 

 

 

    ธนาคารกรุงไทย มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำประปา แม้ธนาคารจะไม่ได้ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าและบริการ แต่จากวิกฤตภัยแล้งของประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยติด  ป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องส้วมของอาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท และอาคารสาขา รวมถึงพนักงานก็มีความตระหนักถึงเรื่องการช่วยประหยัดน้ำจำนวนมาก และให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงาน จากโครงการดังกล่าวมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากรน้ำจำนวนมาก เช่น การปรับเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพื่อไม่ให้น้ำไหลทิ้งโดยไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนหัวก็อกน้ำในบางพื้นที่ให้ไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น้ำ และปรับแรงดันน้ำสายฉีดชำระให้พอดี โดยแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะนำมาปรับปรุงต่อยอดเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในอนาคต ซึ่งธนาคารใช้แหล่งน้ำจากน้ำประปาโดยตรง 100% โดยจากการดำเนินการของธนาคารที่มุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทำให้ธนาคารได้รับรางวัลสิทธิ์ค่าน้ำการประปานครหลวง (กปน.) ในโครงการ ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา โดยเป็นรางวัลที่ให้กับผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10% ในช่วงการอ่านน้ำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สร้างความภาคภูมิใจให้กับธนาคารที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ