ความยั่งยืน

พิมพ์

การจัดการด้านพลังงาน

การจัดการด้านพลังงาน

 

         ธนาคารมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกและร่วมประหยัดพลังงาน ด้วยการนำวิธีการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้พนักงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทำให้ธนาคารสามารถดูแลการอนุรักษ์พลังงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ธนาคารมีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาและสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ โดยได้กำหนดให้ อาคาร 1 (นานาเหนือ) อาคาร 2 (สุขุมวิท) อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารสวนมะลิ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่ เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน

 

โดยในปี 2558 ธนาคารมีมาตรการในการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน อาทิเช่น

 

 

 

 

   1. โครงการ “เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี” จากนโยบายในการดำเนินการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยรวมของธนาคาร ธนาคารจึงได้ทำการสำรวจเครื่องปรับอากาศเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี ของสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสาขาทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่เป็นแบบปรับน้ำยาอัตโนมัติ (VRF) โดยมีแผนดำเนินการที่จะเปลี่ยนกว่า 570 สาขาทั่วประเทศในปี 2559 ซึ่งคาดว่าสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงประมาณ 30-40%

 

 

 

 

    2. โครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED” เนื่องจากแสงสว่างเป็นสิ่งสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้สถานที่ปฏิบัติงานน่าอยู่ เพิ่มประสิทธิถาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น และยังสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ โดยหลอดไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของธนาคารในบางพื้นที่ อาจมีการใช้งานมาเป็นระระเวลายาวนาน ซึ่งนอกจากประสิทธิภาพของการส่องสว่างจะลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นอีกด้วย ธนาคารจึงมีแผนการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จาก T8 และ T5 เป็น หลอด LED ให้กับสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสาขาทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็นแผนต่อเนื่องในปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงประมาณ 40%

 

 

   

 

     3. โครงการ Booth ATM Energy Saving เนื่องจากเดิม Booth ATM ของธนาคารมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นตัวระบายความร้อน จึงได้ทำการศึกษากระบวนการระบายความร้อนจากธรรมชาติ แทนเครื่องปรับอากาศภายในเครื่อง Booth ATM โดยการติดพัดลมระบายอากาศและพัฒนาโครงสร้างของ Booth ATM ให้ระบายอากาศได้ดีขึ้น ซึ่งจากการทดลอง 1 บูธสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า 24,060 บาท/ปี โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีการติดตั้ง Booth ATM ประหยัดพลังงานไปแล้วทั้งหมด 966 บูธ ดังนั้นใน 1 ปี ธนาคารสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 23,241,960 บาท/ปี

 

 

      ธนาคารมีการริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน ด้านต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน จากคณะกรรมการ Cost Optimization and Procurement Excellent ที่ได้แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เช่น โครงการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน "KTB Think Green+" มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน รวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใช้กิจกรรมแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท) สาขา สำนักงานเขต และกลุ่มเครือข่ายภายในสายงานเครือข่ายขนาดเล็กและรายย่อย โดยมีเกณฑ์ชี้วัดชัดเจน รวมถึงจัดทำรายงานการใช้ค่าไฟฟ้าในทุกเดือนเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้า สำหรับนำไปปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้พลังงาน และร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และช่วยพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องพลังงาน โดยธนาคารมีเป้าหมายว่าสิ้นปี 2558 ธนาคารจะสามารถลดปริมาณการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่า 10% โดยผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบอัตราส่วนเป็นจำนวนพนักงานเท่ากับปี 2557 พบว่าลดได้ 6.501% จากปริมาณการใช้ในรอบปีก่อนหน้า