ความยั่งยืน

พิมพ์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

       ธุรกิจทางการเงินมีความสำคัญต่อการสร้างรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนั้น ธนาคารจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน แม้ว่าธนาคารจะมิได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือปลดปล่อยมลภาวะเทียบเท่าอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบจากขั้นตอนการดำเนินธุรกิจโดยตรง แต่ธนาคารยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เห็นได้จากธนาคารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อมาเป็นคณะทำงานในการนำวิธีการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน และมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร