ความยั่งยืน

มิติสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจทางการเงินมีความสำคัญต่อการสร้างรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนั้น ธนาคารจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน แม้ว่าธนาคารจะมิได้ใช้ทรัพยากรท ...

ดูทั้งหมด

การจัดการด้านพลังงาน

ธนาคารมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกและร่วมประหยัดพลังงาน ด้วยการนำวิธีการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้พนักงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการดำเนินธุรกิจของ ...

ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการวัสดุ

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจในการรับฝากเงิน การให้กู้ยืม ซื้อขายตามตั๋วเงินหรือเปลี่ยนมือตราสาร ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น การประกันภัย บริการหลักทรัพย ...

ดูทั้งหมด

การจัดการทรัพยากรน้ำ

ธนาคารกรุงไทย มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำประปา แม้ธนาคารจะไม่ได้ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าและบริการ แต่จากวิกฤตภัยแล้ ...

ดูทั้งหมด