ความยั่งยืน

พิมพ์

การบริหารความเสี่ยงภาวะวิกฤติ

การบริหารความเสี่ยงภาวะวิกฤติ

 

   ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางไว้อย่างชัดเจนตามกรอบข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานของการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงการดำเนินงานตามแนวทางของ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) 

    ซึ่งเป็นระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล พร้อมทั้งได้จัดโครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สามารถสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

       โดยสายงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกหลายชุดซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ คณะกรรมการผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ 

     ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอรัปชั่น ธนาคารได้มีการจัดตั้งฝ่ายประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด และปัจจัยเสี่ยงจากการกระทำทุจริต รวมถึงการกำหนดแนวทาง วิเคราะห์ แนวโน้มการทุจริตและข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดความเสี่ยง พร้อมทั้งการติดตาม เฝ้าระวังรายการผิดปกติ ต้องสงสัย ในธุรกรรมหลักของธนาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

       

 

          โดยธนาคารได้มีการดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงโดยให้ทุกฝ่ายงานในธนาคาร       (ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งหมด) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งวางแผนการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกิดปัญหาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร  จึงมั่นใจได้ว่าธนาคารได้มีแนวทางการควบคุม ประเมิน และติดตามความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการทุจริตและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร