ความยั่งยืน

พิมพ์

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

 ธนาคารมีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดเผยข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ     ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือที่เสนอขายผ่านธนาคาร โดยธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจ 2 ส่วน คือ แหล่งที่มาของเงินทุน (Inflow)  และการใช้เงินทุน (Outflow)

 

   
       โดยแหล่งที่มาของเงินทุน มาจากเงินรับฝาก(Deposit) ทุกประเภท ทั้งออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ และปลอดภาษีจากลูกค้าทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ผ่านสาขาและช่องทางต่าง ๆ อาทิ เครื่อง ATM ADM และKTB NETBANK นอกจากนี้ธนาคารยังมีแหล่งเงินทุนที่สำคัญอื่นๆได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมของธนาคาร(Borrowing)และส่วนของผู้ถือหุ้น(Equity)  ธนาคารจะนำเงินเหล่านี้มาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งธนาคารมีกระบวนการสำหรับการบริหารกิจกรรมทางการเงินของธนาคารที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายในการรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร และมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 
        ธนาคารใช้เงินทุนเหล่านี้ผ่านการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร ทั้งในรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งแบ่งออกเป็น สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ สินเชื่อสาขาต่างประเทศ สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล สินเชื่อสถาบันการเงินและการลงทุนอื่นๆ  ซึ่งจะทำให้ธนาคารมีรายรับเข้ามาในรูปของดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งจากบริการของธนาคารเอง และบริการของบริษัทในเครือที่เสนอขายผ่านธนาคาร อาทิ บริการเช่าซื้อและลิสซิ่ง บริการจัดการกองทุน บริการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล และบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ฉะนั้นบริษัทในเครือเหล่านี้จึงมีสถานะเป็นทั้งส่วนหนึ่งของธุรกิจธนาคารและเป็นคู่ค้าของธนาคารด้วย