ความยั่งยืน

พิมพ์

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ธนาคารมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ
 
หรือกระบวนการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาวได้