ความยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

มิติเศรษฐกิจ

ธนาคารพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วยการเป็นผู้บริหารและดำเนินกิจการทางการเงิน อย่างมีบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและในฐานะรัฐวิสาหกิจ ...

ดูทั้งหมด

บรรษัทภิบาล

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจริย ...

ดูทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงภาวะวิกฤติ

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางไว้อย่างชัดเจนตามกรอบข้อกำหนดของธนาค ...

ดูทั้งหมด

จรรยาบรรณธุรกิจ

ธนาคารกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจมีก ...

ดูทั้งหมด

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ธนาคารมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ หรือกระบวนการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ใ ...

ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ธนาคารมีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดเผยข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ให้บริการทางการเ ...

ดูทั้งหมด