ความยั่งยืน

พิมพ์

การกำกับดูแล

การกำกับดูแล

 
      การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีความสำคัญอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของการดำเนินงาน และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบาย ติดตามความคืบหน้าให้เป็นไปตามแผนงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานความยั่งยืนให้เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และติดตามการดำเนิน
งานตามแผนงานด้านความยั่งยืนที่กำหนด
 
    พร้อมทั้งมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของธนาคารประกอบด้วย
 

 

1. คณะกรรมการธนาคาร มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและ ผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบงานต่าง ๆ  ของธนาคารดำเนินไปตามนโยบายถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

 

2. คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ รวมถึงกลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ การลงทุน แผนธุรกิจ 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทสำคัญในการสอบทานรายงานทางการเงินต่างๆ อย่างเพียงพอ ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานในประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อของรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและติดตามระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ

 

 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติและมาตรการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง 

 

5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีบทบาทสำคัญมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และการกำหนดค่าตอบแทนต่างๆรวมผลประโยชน์อื่นของธนาคาร รวมถึงสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและดูแลให้ธนาคารดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับกำหนด

 

7.คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีบทบาทในการดูแล บริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม