สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม

USD 35.22 35.9
GBP 44.06 46.43
HKD 4.48 4.66
EUR 37.42 38.65
CNY 4.84 5.35
JPY 0.3082 0.3225
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)

MLR 6.27500
MOR 7.12000
MRR 7.62000
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา

ออมทรัพย์ 0.50000
ประจำ 3 เดือน 0.9
ประจำ 6 เดือน 1.35
ประจำ 12 เดือน 1.4
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
2.95780
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
9.19740