สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม

USD 34.76 35.43
GBP 42.08 44.52
HKD 4.41 4.59
EUR 37.66 38.9
CNY 4.86 5.37
JPY 0.3327 0.3481
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)

MLR 6.27500
MOR 7.12000
MRR 7.62000
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา

ออมทรัพย์ 0.50000
ประจำ 3 เดือน 0.9
ประจำ 6 เดือน 1.35
ประจำ 12 เดือน 1.4
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
2.87070
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
9.85350