สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม

USD 34.52 35.18
GBP 42.89 45.17
HKD 4.42 4.56
EUR 36.43 37.54
CNY 4.8 5.23
JPY 0.3051 0.321
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)

MLR 6.27500
MOR 7.12000
MRR 7.62000
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา

ออมทรัพย์ 0.50000
ประจำ 3 เดือน 0.9
ประจำ 6 เดือน 1.15
ประจำ 12 เดือน 1.3
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
2.87290
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
9.72590