สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม

USD 35.02 35.7
GBP 42.65 44.96
HKD 4.49 4.63
EUR 37.13 38.29
CNY 4.82 5.32
JPY 0.3024 0.3185
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)

MLR 6.27500
MOR 7.12000
MRR 7.62000
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา

ออมทรัพย์ 0.50000
ประจำ 3 เดือน 0.9
ประจำ 6 เดือน 1.15
ประจำ 12 เดือน 1.3
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
2.90120
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
9.38860