ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการด้านธุรกิจปริวรรต

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า

บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการด้านหนังสือค้ำประกันต่างประเทศและสแตนด์บาย แอล/ซี

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C

เมื่อผู้ขายติดต่อขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit L/C) แล้ว ผู้ซื้อจะติดต่อกับธนาคารของตนเพื่อขอเปิด L/C ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C

เมื่อผู้ขายติดต่อขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร โดยสามารถทำรายการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการการโอน L/C

เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ที่เปิดมาเป็น L/C ชนิดโอนได้(Transferable) และผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้รับประโยชน์คนที่ 1:First ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการการโอน  L/C

บริการการโอน L/C

เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ที่เปิดมาเป็น L/C ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการยืนยัน

เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ในกรณี L/C ที่เปิดมานั้นมีข้อความขอให้ธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C (Advising Bank) ยืนยันการชำระเงินตาม L/C (Add Confirmation) ฉบับดังกล่าว ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการยืนยัน

บริการยืนยัน

เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ในกรณี L/C ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C

เป็นการให้บริหารต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ที่เปิดมานั้นไม่ได้ระบุให้โอนได้ (Transferable) แต่ลูกค้าหรือผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C สามารถที่จะโอนสิทธิ์การรับเงินตาม ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม  L/C

บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C

เป็นการให้บริหารต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C

เมื่อลูกค้า(ผู้ขาย/ผู้ส่งออก)ได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้ เปิด L/C สั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องนำเอกสารต่างๆที่จัดทำขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C หรือที่เรียกว่า ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C

เมื่อลูกค้า(ผู้ขาย/ผู้ส่งออก)ได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้ เปิด L/C ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ได้ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้เปิด L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C) สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

ลักษณะบริการ กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผ้าส่งออก)มีวงเงิน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะรับซื้อหรือซื้อลด(กรณีตั๋วฯ Term) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

ลักษณะบริการ กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผ้าส่งออก)มีวงเงิน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

เป็นตั๋วสินค้าออกตาม L/C และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection : B/C) ที่ธนาคารไม่ได้รับซื้อจากลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) แต่จะส่งไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารในต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

เป็นตั๋วสินค้าออกตาม L/C และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection : B/C) ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้จากการส่งสินค้าออก

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบรายได้ที่แน่นอน จากการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้จากการส่งสินค้าออก

บริการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้จากการส่งสินค้าออก

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
หน้าที่ 1 จาก 2 [ 11 รายการ ]