ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

Share
บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

 

บริการออกหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากหรือวงเงินสินเชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

  • เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย
  • เพื่อยื่นต่อสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ
  • ยื่นขอวีซ่าต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างประเทศ
  • หนังสือรับรองฐานะการเงินของบริษัทเพื่อประกอบการติดต่อกับคู่ค้าในต่างประเทศ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ


บริการ KTB Smart Open Account