ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สินเชื่อ SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

สินเชื่อธนวัฏ 5Plus

Share
สินเชื่อธนวัฏ 5Plus


สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน

 

วัตถุประสงค์ในการกู้
 

 • เพื่อการอุปโภค บริโภค
 • เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น

 

คุณสมบัติผู้กู้
 

 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน
 • มีเงินได้ประจำขั้นต่ำ 15,000.- บาท
 • อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย 

วงเงินให้กู้
 

 • 5 เท่าของเงินได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

 

ระยะเวลาให้กู้

 • ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุวงเงินอัตโนมัติ)

 

อัตราดอกเบี้ย
 

MRR + 9% ต่อปี (ปัจจุบัน = 16.875% ต่อปี)

กรณีผิดนัดนัดชำระหนี้คิด 25% ต่อปี

 

เงื่อนไขการชำระหนี้
 

 • ชำระเฉพาะดอกเบี้ย

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้
 • Statement บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ที่มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านบัญชีไม่ถึง 6 เดือน อนุโลมให้ใช้บัญชีที่ใช้สำหรับผ่านเงินเดือนกับธนาคารอื่นประกอบการพิจารณาได้
 • เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ 

 

 

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ไม่มีหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินกู้สูง
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

 


สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME ...   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ...