ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ด

Share
บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ด

 

 

บัตรฟลีทการ์ด เป็นบัตรเครดิตสำหรับชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่น ๆ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.ปตท. บมจ.บางจากปิโตรเลียม บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) และ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี โดยธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินและออกบัตรฟลีทการ์ดให้กับหน่วยงาน, องค์กร, นิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่น ๆ ณ สถานีบริการน้ำมันปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที ด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย พร้อมกับมีรายงานการใช้บัตรที่มีประสิทธิภาพ โดยบัตรแต่ละใบสามารถกำหนดให้เป็นบัตรประจำของรถแต่ละคัน โดยหน้าบัตรระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร, นิติบุคคล,ยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ เหมาะสำหรับ หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลที่มีรถยนต์ตั้งแต่ 5 คัน ขึ้นไป

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรฟลีทการ์ด


ด้านการเงิน

 • เพิ่มสภาพคล่องให้แก่หน่วยงาน , องค์กร หรือนิติบุคคล
 • อำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี และค่าบริการอื่น ๆ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมัน เอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที โดยสามารถใช้แทนเงินสดได้ทุกเวลา โดยมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนได้สูงสุด 55 วัน
 • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่าย

 

ความสะดวก

 • ใช้ได้ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซเอ็นจีวี ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันพีที ที่มีเครื่องหมายรับบัตรฟลีทการ์ด  กว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ
 • ได้รับใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ (Sales Slip)โดยแสดงยอดเงิน การใช้บัตร พร้อมแสดงยอดวงเงินคงเหลือต่อเดือนของบัตร และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ( TAX INVOICE / RECEIPT ) จากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ/เครื่อง POS ทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • ลดภาระงานเอกสารโดยได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด ( STATEMENT OF FLEET CARD ) และรายงานการใช้บัตรฟลีทการ์ดเป็นรายเดือน
 • สะดวกในการชำระเงินคืนโดยชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทยหรือชำระผ่านระบบ Electronic Banking ของธนาคารผ่านช่องทางที่ให้บริการ  KTB Netbank


ความปลอดภัย

 • มีรหัสผ่านประจำบัตร (PIN) สำหรับบัตรแต่ละใบ เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • กรณีลืมรหัสผ่าน (PIN) สามารถออกรหัสผ่านใหม่ได้ โดยใช้บัตรใบเดิม
 • หากกดรหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน บัตรจะถูกล็อคทันที กรณีบัตรล็อคสามารถแจ้งขอปลดล็อคบัตรได้
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ดได้ โดยมีรายงานการใช้บัตรฟลีทการ์ด แสดงรายละเอียดการใช้บัตรเป็นรายเดือนพร้อมการวิเคราะห์อัตราการใช้น้ำมัน/ก๊าซ ในแต่ละรายการของบัตรแต่ละใบและสามารถตรวจสอบรายงานการใช้บัตร ใบแจ้งยอดการใช้บัตรฟลีทการ์ดเดือนล่าสุดได้ทุกวัน ที่ www.ktb.co.th
 • ลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องสำรองเงินสดคราวละมาก ๆ ให้กับพนักงานขับรถ
 • สามารถกำหนดประเภทน้ำมัน เช่น เบนซิน แก๊สโซฮอลล์ ดีเซล ก๊าซเอ็นจีวี ของแต่ละบัตร
 • สามารถกำหนดหน่วยการใช้บัตร เป็นลิตร หรือเป็นบาท ของแต่ละบัตร
 • สามารถกำหนดวงเงินการใช้บัตรได้ ต่อครั้ง และต่อวัน / หรือต่อสัปดาห์ และ/หรือต่อเดือน ของแต่ละบัตร 

 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตรฟลีทการ์ด

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ยกเว้นการเรียกเก็บ) 100 บาทต่อบัตร
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาทต่อบัตรต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทน 50 บาทต่อบัตร

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน(กรณีชำระล่าช้า)
  • อัตราดอกเบี้ย 15 % ต่อปี
  •  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5 % ต่อปี

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บัตรฟลีทการ์ด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วิธีการสมัคร

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ

 

การใช้บัตรฟลีทการ์ด

 

สมัครบัตรเดบิตเคทีบี ฟลีทการ์ด
 

 

กรณีมอบอำนาจ

กรณีค้ำประกัน

กรณีชำระโดยการหักบัญชีธนาคารกรุงไทย

เอกสารการมอบฉันทะในการรับบัตรฟลีทการ์ด

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ


เอกสารแนบ
icondoc.png บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
icondoc.png แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
icondoc.png หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
iconxls.png แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด
icondoc.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
iconxls.png แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
icondoc.png หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
icondoc.png หนังสือมอบฉันทะ
icondoc.png หนังสือมอบอำนาจ
icondoc.png หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
iconxls.png แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
iconpdf.png ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
iconpdf.png [การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต(Fleet Card)
iconpdf.png [การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
iconpdf.png แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่จดทะเบียนตามกฏหมาย
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
icondoc.png ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
iconFile.png สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
iconpdf.png คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
iconxls.png แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
iconxls.png แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค   บริการ Verified by VISA