ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สินเชื่อ SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

สินเชื่อ KTB Home For Cash

Share
สินเชื่อ KTB Home For Cash

 

ลักษณะของบริการ
เป็นสินเชื่อบุคคลสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งรายใหม่ และรายเก่าของธนาคาร

ประเภทบริการ
เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) และ/หรือ เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)

วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
เพื่อการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์หรือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
 

คุณสมบัติของลูกค้า

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่กับธนาคาร
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • มีประวัติในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคาร/สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยรายเดิม ขณะขอกู้มีคุณภาพหนี้ปกติ (C1) และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ยกเว้นลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบทั่วไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของ ผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • กรณีผู้กู้มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต และยังไม่ได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ห้ามใช้สินเชื่อ Home For Cash
   

วงเงิน

1. ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
2. วงเงินให้กู้ตามข้อ(1) เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว / วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้
       2.1 กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 

              (1) กรณีกู้เพื่อการอุปโภคหรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ : การกำหนดค่า Loan To Value ( LTV )  ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

              (2) กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต : ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริง (พิเศษลูกค้ารายใหม่ กู้เเพิ่มได้อีกร้อยละ 5 แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดแล้ว LTV ต้องไม่เกิน 105% ) 

       2.2 กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน โดยวงเงินกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท และห้ามนำเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ดังกล่าว ไปชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต

      ทั้งนี้ กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ การกู้ตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 ให้ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน หรือราคาซื้อขายจริง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

       2.3 กรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ร่วมกับกรณีกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) วงเงินให้สินเชื่อเมื่อรวมแล้วต้องมีสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ไม่เกินตาม LTV ที่ธนาคารกำหนด

       2.4 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประภทให้กู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /ราย

       2.5 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมเมื่อรวมวงเงินทุกประภทแล้วให้วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของยอดหนี้สินชื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลง และกู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /ราย

                                      

หลักประกัน
ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นประกันสินเชื่อ Home For Cash

ระยะเวลาการกู้
1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หากอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมคงเหลือไม่ถึง  5 ปี ให้ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 5 ปี
2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)
         2.1 ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
         2.2 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
 

การผ่อนชำระ

1. เงินกู้แบบประจำ (Term Loan) ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน
2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน


อัตราดอกเบี้ย

1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
         1.1 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่หรือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
         1.2 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR - 0.5 ต่อปี
2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR + 1.0 ต่อปี


เอกสารการสมัคร (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า / ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
 • หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ / หรือชื่อสกุล ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง / สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ใช้ต้นฉบับ)
 • Bank Statement จากปัจจุบันย้อนหลังอย่างต่ำ 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี) ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน (สำเนาโฉนด / น.ส.3ก. / ห้องชุด)
 • สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาว่าจ้าง, แบบแปลนการก่อสร้าง, ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)
 • ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิม, สัญญากู้, สัญญาจำนอง กรณีไถ่ถอนฯ
 • ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์
 • อื่น ๆ
   

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

 

 


สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงาน ...   สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานรา ...