ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 

เงินฝาก

สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สินเชื่อ SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

วาณิชธนกิจ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

 

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

Share
สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์


พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ตอบสนองผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือ ซื้อที่ดิน-อาคาร หรือ ก่อสร้าง-ปรับปรุง-ต่อเติม อาคารสถานประกอบการ
  • สามารถใช้บุคคลในสายอาชีพทางการแพทย์เป็นผู้ค้ำประกันได้ ในกรณีที่หลักประกันมีไม่เพียงพอ
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 

ประเภทสินเชื่อ

  • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงินและระยะเวลา

  วงเงินรวมสูงสุด 12 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 5 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี

   หมายเหตุ: สามารถกู้พร้อมกันทั้ง 2 กรณี หรือ เลือกกู้กรณีใดกรณีหนึ่งได้

 

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

 MRR – 0.5%

 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
  • ใบคำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
  • สำเนาหนังสือสำคัญการประกอบกิจการ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
  • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (ปีล่าสุด)
  • ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ


สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME ...   สินเชื่อธุรกิจกรุงไทย ...