ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ฝากประจำดอกเบี้ยสูง

เงินฝาก

สินเชื่อ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

บริการโอนเงิน

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการบัตร

การลงทุน

บริการกรุงไทยธนบดี

ประกันภัย

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการจัดการทางการเงิน

 

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX

Share
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX


เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX ฝากประจำแบบปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากเท่ากันครบตามระยะเวลาที่กำหนด

 • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝาก
 • สนับสนุนการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ด้วยจำนวนเงินฝากเท่ากันทุกเดือน
 • เลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน, 36 เดือน หรือ 48 เดือน...ยิ่งฝากนาน ยิ่งได้ผลตอบแทนสูง
 • สามารถสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ (Standing Payment Order) จากบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชี KTB ZERO TAX MAX ทุกเดือน
   

รายละเอียดเพิ่มเติมเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง

 • จำนวนเงินเปิดบัญชี
       - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน              1,000 – 25,000  บาท
       - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน              1,000 – 16,500  บาท
       - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน              1,000 – 12,500  บาท
 • ฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 • ตลอดระยะเวลาการฝาก สามารถขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันตามประกาศของธนาคาร แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
 • ถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ถอนหลัง 3 เดือน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ครบกำหนดฝากโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ประจำ 3 เดือน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
 • ผู้ฝากมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)

   

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนี้
 

ระยะเวลาฝาก

อัตราดอกเบี้ย

24 เดือน

อิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 1.00 % ต่อปี

36 เดือน

อิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 1.25 % ต่อปี

48 เดือน

อิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 1.50 % ต่อปี


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

 


เงินฝากประจำ   เงินฝากประจำตามใจ