ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วาณิชธนกิจ
 
ที่ปรึกษาทางการเงิน
Share
ที่ปรึกษาทางการเงิน


เพื่อให้การปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดหาเงินทุน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแนะนำแผนงานที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทิศทางดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารและบริษัทในเครือให้บริการอยู่


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

 


การออกและเสนอขายตราสารหนี้   การจัดหาเงินกู้ร่วม