ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
เงินฝาก
สินเชื่อ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการด้านธุรกิจปริวรรต
บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก
บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า
บริการการค้าต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการด้านหนังสือค้ำประกันต่างประเทศและสแตนด์บาย แอล/ซี
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วาณิชธนกิจ
 
บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า
บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) เป็นวิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ วิธีการหนึ่ง เมื่อลูกค้า(ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) ตกลงสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเลือกวิธีการชำระเงินด้วย ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) เป็นวิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านระบบอินเตอร์เนต

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร โดยสามารถทำรายการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านระบบอินเตอร์เนต

บริการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านระบบอินเตอร์เนต

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
บริการสินเชื่อเพื่อชำระค้าสินค้า (Import Financing)

เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ให้แก่ลูกค้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีการชำระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bill for Collection: B/C) หรือ Open Account ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการสินเชื่อเพื่อชำระค้าสินค้า (Import Financing)

บริการสินเชื่อเพื่อชำระค้าสินค้า (Import Financing)

เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ให้แก่ลูกค้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection) เป็นเครื่องมือ การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศวิธีการหนึ่ง ลักษณะบริการ กรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความเชื่อถือกัน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection) เป็นเครื่องมือ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
Shipping Guarantee & Delivery Order

ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) สั่งซื้อโดยการเปิด L/C หรือ แบบตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า(B/C) หรือ Air Waybill (AWB) ยังมาไม่ถึงธนาคาร ลูกค้าสามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Shipping Guarantee & Delivery Order

Shipping Guarantee & Delivery Order

ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) สั่งซื้อโดยการเปิด L/C หรือ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินค้าเข้า

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า(ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบต้นทุนสินค้าที่แน่นอน โดยธนาคารจะทำสัญญาตกลงที่จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้กับลูกค้า ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินค้าเข้า

บริการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินค้าเข้า

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า(ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
การค้ำประกันลอย

สะดวก รวดเร็ว ว่องไวให้กับท่านที่ทำธุรกิจภาคการผลิต โดยสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตสินค้าแล้วส่งออกด้วยบริการ การออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อประกันค่าภาษีอากรขาเข้า และการคืนภาษีอากรด้วยระบบออนไลน์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การค้ำประกันลอย

การค้ำประกันลอย

สะดวก รวดเร็ว ว่องไวให้กับท่านที่ทำธุรกิจภาคการผลิต ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

พื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

พื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า

คนโอนสะดวก คนรับสบาย ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนให้การชำระเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก -นำเข้าของท่าน เป็นเรื่องง่ายๆ เสร็จไวในที่เดียว เพราะ สามารถใช้บริการได้ทุกสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า

คนโอนสะดวก คนรับสบาย ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนให้การชำระเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม