ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
เงินฝาก
สินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
สินเชื่อ SME
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการโอนเงิน
บริการรับชำระเงินและเติมเงิน
บริการบัตร
การลงทุน
ประกันภัย
บริการทางการเงินต่างประเทศ
บริการจัดการทางการเงิน
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
วาณิชธนกิจ
 
สินเชื่อ SME
สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

ลักษณะของบริการ
  เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง และผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้ ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

ลักษณะของบริการ
  เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียน ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของบริการ ธนาคารสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชนเพื่อดำเนิน การดังต่อไปนี้
  เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศ/ น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย/ อุปกรณ์ ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของบริการ ธนาคารสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชนเพื่อดำเนิน การดังต่อไปนี้ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก

ลักษณะของบริการ ส่งเสริมการส่งออก และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออก ประเภทและวงเงินสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit ตาม Letter of Credit) และ การรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม Letter of ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก

สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก

ลักษณะของบริการ ส่งเสริมการส่งออก และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออก ประเภทและวงเงินสินเชื่อ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
สินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

ลักษณะของบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแสวงหา เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

สินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

ลักษณะของบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแสวงหา เทคโนโลยี ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมสำหรับภาคเอกชน

ลักษณะของบริการ เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัย พัฒนา และ วิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมที่มีอยู่ใน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมสำหรับภาคเอกชน

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมสำหรับภาคเอกชน

ลักษณะของบริการ เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัย พัฒนา และ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้

ลักษณะของบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวซื้อหรือปรับปรุงระบบการสีแปรสภาพข้าว เปลือกเป็นข้าวสาร เครื่องอบลดความชื้นข้าว และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง กรมการค้าภายในสนับสนุน ดอกเบี้ยให้ลูกค้า 3% ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้

ลักษณะของบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวซื้อหรือปรับปรุงระบบการสีแปรสภาพข้าว เปลือกเป็นข้าวสาร ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
โครงการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร

ลักษณะของบริการ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร ซื้อและเก็บสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือปรับปรุงจัดสร้างคลัง/ไซโลสำหรับเก็บสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร

โครงการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร

ลักษณะของบริการ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร ซื้อและเก็บสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม