บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

KT ZMICO SECURITIES CO.,LTD.

 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KT ZMICO) ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกอันดับที่ 18 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,864 ล้านบาท เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2556 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัท จากเดิม 1,864 ล้านบาท เป็น 2,138 ล้านบาท
 

ประเภทของงานที่ให้บริการ

 • กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 • กิจการค้าหลักทรัพย์
 • กิจการค้าหลักทรัพย์สินเป็นตราสารหนี้
 • กิจการที่ปรึกษาการลงทุน
 • กิจการประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน
 • กิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 • กิจการประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 • ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
 • กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
   

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีสาขาที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 17 สาขาประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิลด์, พหลโยธิน, เพลินจิต, สินธร, วิภาวดี, อาคารศรีวรจักร, นครปฐม, พิษณุโลก, บางแค, โคราช, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, พัทยา, ปากช่อง, ขอนแก่น, เชียงใหม่, ภูเก็ต และหาดใหญ่
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

 • เลขที่  287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์ :  02 695 5555
 • โทรสาร :  02-695-5173
 • อีเมล์ :  ktzmicoconnect@ktzmico.com
 • เว็บไซต์ :  www.ktzmico.com