บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

KTB General Services and Security Co., Ltd (KTBGS)

บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) จัดตั้งเมื่อปี 2540 ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 100% บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2545 

ทั้งนี้ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

การให้บริการ      

  • ขนส่งทรัพย์สิน และตราสารทางการเงิน
  • เดินเอกสารและบริการทั่วไป
  • บริการพนักงาน ทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ
  • บริหารศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน และบริหารอาคาร
  • พิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106

ถนนลาดพร้าวแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2791-9800 - 20, 0-2935-3719

โทรสาร : 0-2935-3706-11

เว็บไซต์ : http://www.ktbgs.co.th