บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

           

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (KPI) จัดตั้งเมื่อปี 2496 ด้วยชื่อบริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้ง 3 ล้านบาท


ในปี 2538 บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด ในสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด


ในปี 2550 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 110 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และบมจ.ธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 40% เป็น 45% ของทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท

ธนาคารถือหุ้น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย 45% 

การให้บริการ

  1. การประกันภัยรถยนต์
  2. การประกันอัคคีภัย
  3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 

สนใจใช้บริการประกันวินาศภัย ติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400
โทรศัพท์ : 0-2624-1111
โทรสาร : 0-2624-1234
เว็บไซต์ : www.kpi.co.th