ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านพลังงาน
Share

           ธนาคารมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกและร่วมประหยัดพลังงาน ด้วยการนำวิธีการ เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้พนักงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทำให้ธนาคารสามารถดูแลการอนุรักษ์พลังงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ธนาคารมีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาและสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ โดยได้กำหนดให้ อาคาร 1 (นานาเหนือ) อาคาร 2 (สุขุมวิท) อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารสวนมะลิ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่ เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน 

 

 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม   การบริหารจัดการวัสดุ