ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
โครงการสานทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาอาชีพ

โครงการสานทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่งต่อยอดจาก ”กรุงไทย ยุววาณิช” และ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจจริงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ธนาคารได้ร่วมเป็น 1 ใน 55 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ Shred 2 Share เพื่อร่วมดูแลข้อมูลขององค์กร พร้อมกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขาดโอกาส

ธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วทุกภูมิภาค เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ CSR Kids Camp

ในปัจจุบันการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งในทางวิชาการและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีทั้งทางความรู้ อารมณ์ สังคมและการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัวให้กับบุตรหลานธนาคารจึงมีการจัดโครงการ KTB ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ "KTB องค์กรต้นแบบ CSR ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย"

ธนาคารกรุงไทยได้รับคัดเลือกจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็นองค์กรต้นแบบให้แก่สถาบันและองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ "กรุงไทย Growing Green"

ธนาคารมุ่งสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในใจของพนักงาน ทุกระดับรวมถึงครอบครัว จนกลายเป็น “วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)” อาทิ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการนำร่องพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตาก ผ่าน 3 โครงการย่อย ได้แก่ - ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการชมรมกรุงไทยอาสา (KTB Volunteers Club)

ด้วยธนาคารมีเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างจิตสำนึกของการ “ให้” ไปสู่พนักงาน ในปี 2550 ธนาคารจึงได้จัดตั้ง ชมรมกรุงไทยอาสาขึ้นเพื่อให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ มากมาย เช่น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
หน้าที่ 2 จาก 2 [ 18 รายการ ]