ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

"กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว" เปิดรับสมัคร 1- 29 กรกฎาคม 2559 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

ธนาคารให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย ปัญญาและจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนถึงสังคมได้ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

จาการที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์การศึกษา อาคารเรียน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” (KrungThai Young Enterprise Awards 2559)

ธนาคารดำเนินการมา 14 ปี (2545-2558) ภายใต้คำขวัญ “กรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม” ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน" ครั้งที่ 2/2557

นางพรหมมัฏมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้บริหารนำคณะเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ“กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน” ครั้งที่ 2/2557 ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ

เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร ด้านอาชีพและด้านสังคม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและสมาชิกในชุมชน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ กรุงไทยหัวใจสีเขียว

นางพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับพนักงาน ครั้งที่ 1/2557” ณ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน"

ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ โดยนำบุตรหลานพนักงาน บริษัทในเครือ ลูกค้า และนักเรียนโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานจากทั้งในและต่างประเทศ เพราะเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ด้วยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
หน้าที่ 1 จาก 2 [ 18 รายการ ]